Algemene voorwaarden

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van Encaustic Art Supplies Groothandel.

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van Encaustic Art Supplies groothandel, onderdeel van Praktijk Lotus ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr. 77256255 gevestigd te Roermond in Nederland. Versie geldig vanaf 01-03-2017.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder Encaustic Art Supplies wordt in deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden verstaan: Encaustic Art Supplies, onderdeel van Praktijk Lotus.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Encaustic Art Supplies voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien Encaustic Art Supplies  voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, heeft de Overeenkomst van  Encaustic Art Supplies de overhand.
1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Encaustic Art Supplies
2.2 Het plaatsen van een bestelling bij Encaustic Art Supplies geld als totstandkoming van een overeenkomst.
2.3 Deze overeenkomst kan binnen 5 dagen na bestelling ontbonden worden. Ontbinding is niet mogelijk wanneer de bestelling specifiek op verzoek van de klant elders door ons besteld wordt.
2.4 Aanbiedingen van  Encaustic Art Supplies gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5  Encaustic Art Supplies kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk of per mail overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Encaustic Art Supplies garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de klant het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien artikelen uit voorraad leverbaar zijn, worden deze op werkdagen binnen 48 uur na betaling verzonden, tenzij een deel van de bestelde artikelen niet voorradig zijn. In een dergelijk geval zal de order binnen 7 dagen na plaatsing worden verzonden. De op dat moment voorradige artikelen zullen worden verzonden, ook wanneer de bestelling nog niet compleet is. Artikelen welke op dat moment nog niet op voorraad zijn zullen verzonden worden op het moment dat Encaustic Art Supplies deze ontvangt van haar eigen leveranciers. De levering van bestelde producten vindt plaats op het bij Encaustic Art Supplies bekende postadres.
4.2 De afnemer hoeft niet altijd voor ontvangst van de producten te tekenen.
4.3 Indien de afnemer nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van Encaustic Art Supplies zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Encaustic Art Supplies geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
4.5 Ingeval van weigering van aangetekende pakketpost komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.  

Artikel 5. Levertijd  
5.1 Een door Encaustic Art Supplies opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Encaustic Art Supplies zijn, bij internationale bestellingen zal sprake zijn van een langere levertijd 2 tot 4 werkdagen.
5.2 Encaustic Art Supplies zal bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de opdrachtgever binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.


Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van Encaustic Art Supplies op basis van de wet is Encaustic Art Supplies gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst aan Encaustic Art Supplies omstandigheden ter kennis komen die Encaustic Art Supplies  goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Encaustic Art Supplies bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval  van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.  

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Encaustic Art Supplies geen invloed heeft en die de levering van producten belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Encaustic Art Supplies en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie. Indien derden met Encaustic Art Supplies  gemaakte afspraken niet nakomen is ook dit overmacht.   
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat Encaustic Art Supplies de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Encaustic Art Supplies niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 8. Garantie
8.1 Encaustic Art Supplies biedt geen uitgebreide garantie op geleverde producten dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze producten, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 Encaustic Art Supplies is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten. Encaustic Art Supplies geeft geen garantie op artikelen welke de afnemer verkoopt aan zijn klanten aangezien wij dan niet meer kunnen controleren wat er met het artikel gebeurd is.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer alvorens over te gaan tot terugzending aan Encaustic Art Supplies deze gebreken schriftelijk of per mail te melden aan Encaustic Art Supplies. Terugzending van de producten dient te geschieden met de originele verpakking  (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Gebruikte producten kunnen wel worden teruggezonden, maar in een dergelijk geval zal sprake zijn van waardevermindering.
8.4 Indien klachten van de afnemer door  Encaustic Art Supplies gegrond worden bevonden, zal Encaustic Art Supplies naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Encaustic Art Supplies en mits dien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Encaustic Art Supplies ) Iedere aansprakelijkheid van Encaustic Art Supplies voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Encaustic Art Supplies is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van personeel.    
8.6
A) Deze garantie geldt niet indien: en zolang de afnemer ten opzichte van Encaustic Art Supplies in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.  
C) De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van  Encaustic Art Supplies en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient vooruitbetaling middels een banktransactie plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim. Encaustic Art Supplies zal bij een tweede aanmaning €40,- herinneringskosten in rekening brengen. De tweede aanmaning wordt verzonden vanaf 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Encaustic Art Supplies en de verplichtingen van de afnemer jegens Encaustic Art Supplies onmiddellijk opeisbaar.   
9.4 Indien na een tweede betalingsherinnering niet betaald wordt zal  Encaustic Art Supplies haar vordering ter incasso uit handen moeten geven. Het incassobureau kan u of uw bedrijf incassokosten in rekening brengen bovenop de originele vordering. Indien de vordering nog niet betaald wordt zal uw of uw bedrijf gedagvaard worden bij de kantonrechter. Dit gaat op voor alle vorderingen en daarmee ook kleine vorderingen. Alle gemaakte gerechtelijke kosten zullen verhaald worden op u, de debiteur.
9.5 Indien Encaustic Art Supplies kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Toepasselijk recht
10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Encaustic Art Supplies is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Geschillen
11.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar info@encaustic-art-supplies.be

Klachten worden doorgaans binnen 7 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur

Winkelwagen

© 2017 - 2022 Encaustic Art Supplies Groothandel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel